Skip to main content

Monica

  • SKU : X7XNLQYCI6
  • 186
  • Options:
    Choose Top size
    Choose bottom size
Out of stock for /


Description:

Our version of the tiny and perfect bikini. Sexy, luxurious, minimal - really minimal. No extra fabric, no thick tan lines. Just a wonderful basic suit created with the softest baby rib fabric .Comments:


מבוא
1. האתר GOSSIP הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת בגדי הים של המותג GOSSIP
2. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה
באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון
ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר
לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש
אלו.
3. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה
הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה .
4. האתר מיועד לשימוש מגיל 18 . לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע
פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר
הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות
אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על
פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר
מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או
לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון שימוש זה, או המנסה לפגוע
בניהולו התקין של האתר.
6. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות הא תר בכל עת וללא הודעה מראש .

2 . רכישת המוצרים
7. הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי )למעט כ"א מסוג דיירקט( ו/או חשבון
PAYPAL ו/או שובר מתנה שנרכש באמצעות האתר )להלן: "קרדיט"( בלבד )להלן: "אמצעי התשלום"( .
8. כדי לבצע הזמנה באתר יש תחילה לבחור את הדגם הרצוי של הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל
פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט ומחיר המכירה .
9. לתשומת הלב, מפעילת האתר רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר
מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות .
10. מפעילת האתר רשאית בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן
הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
11. אומנם מפעילת האתר משקיעה מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את הפריט ככל הניתן, אולם
מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות
ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים וכי הם
מוצגים על גבי מסך מחשב .
12. המחירים המוצגים באתר הינם במונחי שקל ישראלי והם כוללים מע''מ ודמי משלוח במפורש.
המחירים המוצגים לצד הפריטים המוצעים .
13. מפעילת האתר רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה
ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מפעילת האתר רשאית להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן
מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר .
14. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר
אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על
מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה .
15. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים
עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר
עקב שיבוש הפעלת האתר.
16. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת
אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או PAYPAL , תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה
אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה .
17. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם
הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות
האשראי ו/או PAYPAL - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים
המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
18. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך
לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות
לשירות הלקוחות .
19. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר
אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי
רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים
ראיה לכאורה .
20. מפעילת האתר רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה במקרים הבאים: ) 1( אם נפלה טעות, בתיאור המוצר
3. כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון ) 4 ( אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה
נחסם או הוגבל לשימוש ו/או
21. הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה
כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעילת האתר.
במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעילת האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר
המשתמש על כל טענה כאמור .
22. מפעילת האתר משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים.
עם זאת, ייתכנו שגיאות בתיאור או בתמונות המוצרים באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי
המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר .
23. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של מפעילת האתר, אשר רשאית
לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או
צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. הספקת מוצרים
24 .מפעילת האתר תספק רק מוצר אשר שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה. עם העברת
ההזמנה לשילוח תשלח הודעת דוא"ל למשתמש .
25 .מפעילת האתר תספק למשתמש את הפריטים באמצעות גוף משלח עצמאי. התקנון של הגוף המשלח
באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
4. הלקוח.
26. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר )עד 14 ימי
עסקים(. במקרים חריגים בהם ישנה חשיבות למשלוח בהול, אפשר ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות
לבדיקת אפשרות לזרז את המשלוח.
למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון .
27. מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תתן פיצוי ללקוח על עיכובים
של חברות השילוח .
28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל
אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב,
פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.
29. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור
ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
מפעילת האתר. מוסכם כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי
שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש .

5 .מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים
30. המשתמש מתבקש לקרוא האמור בפרק זה בעיון ולבדוק בקפידה את המידות המתאימות לו על פי טבלת
המידות המפורסמת באתר, בשים לב להוראות הדין ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה .
31. מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו, בשים
לב לאמור בהם ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות,
לרבות הוראות משרד הבריאות .
להלן פירוט מדיניות ביטול ההזמנה ו/או החזרת מוצרים ותנאיהם :
32. ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה
באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 052-2503669 . בנסיבות כאמור המשתמש יזוכה
בסכום הרכישה .
33. במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, הוא יהא רשאי
לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר.
34. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק - לכרטיס האשראי/ חשבון PAYPAL , בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם
ללוחות הזמנים של חברת האשראי .
35. בהנחיית משרד הבריאות: חלקים תחתונים של בגדי ים - אינם ניתנים להחזרה.
36. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחלפה/החזרה, בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש - אך לא
בסכום אשר שולם על ידי המשתמש באתר בעת הרכישה בניכוי דמי משלוח ששולמו על ידי המשתמש. למען
37. ביטול עסקה )ביחס לפריטים הניתנים לביטול( ו/או החלפת מידה של חלקים עליונים של בגדי הים יבוצעו
באמצעות משלוח פריט לכתובתה של מפעילת האתר כאמור ברישא תקנון
בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת GOSSIP , כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת
המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.
38. ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או
אחר, באריזתו המקורית - תוך 14 ימים מקבלתו. מפעילת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט
בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור,
כגון עם ריח של בושם ו/או תחליב גוף ו/או תכשיר אחר, סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך ו/או אחר, לא ניתן יהיה
להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה - הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת
האתר .
39. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48
שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון
זה בדבר הביטולים וההחזרות, לרבות היעדר אפשרות להחזיר חלקים תחתונים של בגי הים על פי הוראה של
משרד הבריאות .
40. יצויין ויודגש : כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
41. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של GOSSIP
במפורט להלן.

6.שירות לקוחות
42 .לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של GOSSIP
בדוא"ל: gossip2144@gmail.com או בטלפון 052-2503669 , בשעות פעילות בימים א' עד ה' בין השעות
10:00 עד 18:00 , מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות משלוח הודעת וטסאפ .

7 .קניין רוחני
43 .על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים
הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
44 .משתמש שמסר את פרטיו יהא זכאי לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ
הרלבנטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן.
45 .למען הסר כל ספק יובהר כי הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות
חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל
ו/או SMS , והינן בקשר עם שרשרת הפעולות במסגרת הליך ההזמנה ועד למסירת המוצר למשתמש בפועל,
לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת וכו', לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או דבר
פרסומת בכל דרך שהיא והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

8 .מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע
46 .מפעילת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות
המידע.
47 .פרטיו האישים של המשתמש )דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד(, יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר
לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל: g0ssip2144@gmail.com ביצוע ההסרה
עתיד להימשך כ - 14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
48 .על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת מפעילת האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש
להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של
המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של מפעילת האתר מאחר והיא נעזרת
בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי .
49 .מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם
יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש
כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר .
50 .במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר
שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא
בהרשאה .
51 .מפעילת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש .
52 .למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים
בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים
כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת
האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
53 .האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש
לרעה.
54 .מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחות GOSSIP.

9 .דין ושיפוט
55 .הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד .
56 .בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון
זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט המוסמך במחוז חיפה

10. שונות
57 .תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר
גישה לרשת האינטרנט )מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב( וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים
ואמצעי התקשורת .